Colombiagruppen  är ett nätverk av organisationer som arbetar för att öka respekt för mänskliga rättigheter i Colombia och som stödjer det arbetet som civilsamhället gör för att  uppnå fred i landet.

I dagslaget består Colombiagruppen av följande 10 organisationer:

 

Screen Shot 2015-06-15 at 10.55.54Sedan början av 2006 samarbetar Adoptionscentrum med barnrättsnätverket Red de Protección a la Infancia, RedPai, som består av ett 30-tal institutioner och organisationer i Bogotá med omnejd. Det övergripande målet för Redpai är att stärka barns grundläggande rättigheter och bidra till att de blir aktiva medborgare i sina respektive samhällen. >> Läs mer

 

Amnesty

Amnestys arbete handlar om att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra människors villkor och att samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. För att lyckas arbetar vi både lokalt och internationellt, på individuell och statlig nivå. Arbetet bygger på många människors ideella arbete, på kampanjer och aktioner, på enskilda insatser och på bidrag.

Läs mer om Amnestys verksamhet i Sverige>>

 

 

DIAKONIA2008Diakonia har identifierat människorättsförsvarare, offer för den väpnade konflikten, etniska grupper samt kvinnor som samhällets mest utsatta grupper och riktar särskild uppmärksamhet mot problemet med våld mot kvinnor. Diakonia verkar genom gräsrotsorganisationer på lokal nivå, genom ideella organisationer för att främja rättsliga processer, krav på rättigheter och fredsuppbyggnad på nationell nivå, samt genom nationella nätverk för att       påverka den offentliga politiken på nationell och internationell nivå.

 >>>Läs mer om Diakonias arbete i Colombia

FoMRFonden_logonden för mäskliga rättigheter är en religiöst och politiskt obunden stiftelse som startade 1991. Vi arbetar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter både internationellt och i Sverige. MR-Fonden är huvudman för Colombiagruppen.I vår internationella verksamhet stödjer MR-Fonden människorättsförsvarare; individer och grupper som genom att stå upp för rätt-igheter spelar en viktig roll i civilsamhället för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.  Vi gör detta genom kapacitetsuppbyggnad, utbildningar, information, internationellt utbyte och brobyggande mellan olika aktörer.

Läs mer om MR-Fonden>>

 

forum_syd_endast namn

Forum Syd .jpgÅr 2001 påbörjade Forum Syd sitt första projekt i Colombia inom ramen för sitt program fred, demokrati och deltagande. Programmet innebar ökat stöd till den internationella närvaro i Colombia genom UNHCR, UNDP och FN:s hög kommissarie för mänskliga rättigheter kontor i Colombia, OUNHCHR. Sedan dess har Forum Syds verksamhet i landet vuxit till att bland annat stödja kvinnor och fattiga marginaliserade bönder i landet.

>>Läs mer om Forum syd

 

KFR1Kristna Fredsrörelsen har arbetat i Colombia sedan 2004 med internationell medföljning. Det är en metod som går ut på att skydda personer och organisationer som utreder kränkningar av mänskliga rättigheter eller på andra sätt arbetar för fred och respekt för mänskliga rättigheter. Fredsobservatörerna närvarar på möten, vid demonstrationer med mera och tack vare deras närvaro kan hoten och trakasserierna minska eftersom de visar att omvärlden ser vad som händer.Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer medföljer människorättsorganisationer och organisationer för afrocolombianer och ursprungsfolks rättigheter i regionen Chocó i nordvästra Colombia samt i huvudstaden Bogotá. >>>Följ Kristna Fredsrörelsen observatörer i Colombia


Operation 1325

Operation 1325

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet. Vi informerar, utbildar och utvecklar kapacitet samt påverkar makthavare och allmänhet. Sedan start har Operation 1325 genomfört kapacitetsbyggande projekt i olika delar av världen. 2016 samlade vi kvinnor som är fredaktörer från Colombia, Turkiet, Palestina, Yemen, Libyen och Irak för kunskapsutbyte och träning i medling.  Erfarenheter och lärdomar  från medlingslabbets konferens som anordnades i slutet av år 2016 finns nu i följande brochyr ”Mediation Lab – Women Peacemakers as Mediatiors”.

Läs mer om Operations 1325


pbi

Peace Brigades International (PBI) är en politiskt och religiöst obunden internationell organisation som arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Sedan 1981 har vi arbetat för lokala, fredsskapande aktörers möjlighet att verka. Vi deltar aldrig i organisationernas arbete och vi anser att en hållbar konfliktlösning aldrig kan komma utifrån. Vi arbetar endast där vi fått förfrågningar från lokala organisationer.Våra volontärer finns i konfliktområden och erbjuder internationell närvaro till personer och organisationer som utsätts för eller hotas av politiskt våld. PBI arbetar även med fredsutbildning. Vårt arbete grundas på principen om ickevåld.  Las mer om PBI:s arbete i Colombia:PBI Colombia (English) | making space for peace

 

 

Peace Works Logga

PeaceWorks är en ideell fredsorganisation av och för unga. Vi finns i både Sverige och i Colombia där vi arbetar för att stärka ungas organisering samt förmåga till kritisk reflektion för att främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället.>>Läs mer om PeaceWorks arbete

 

 

Plan Sverige

Plan Sverige har arbetat i Colombia sedan 1962. Under det senaste året har Plan gjort flera stora framsteg, men den fortsatta konflikten mellan drogkarteller och andra kriminella har påverkat livet negativt för många människor, särskilt i det fattigaste regionerna i Colombia.

Våldsamheterna leder till att barn inte kan gå i skola och att tillgången till rent vatten och hälsovård försvåras. Barn från de fattigaste familjerna drabbas hårdast. 17 miljoner colombianer under 19 år har aldrig upplevt fred och 45 procent av barnen föds in i fattigdom.

>>> Följ länken för mer information om vårt arbete i Colombia

 

 

 

SK hemsida

Svenska kyrkan verkar för att en långsiktigt hållbar fred ska kunna uppnås i Colombia i sin roll som aktör inom långsiktigt utvecklingsarbete, humanitärt arbete, internationell kyrkosamverkan. Det påverkansarbete Svenska kyrkan genomför i Sverige, Colombia, EU-nivå, Interamerikansk nivå samt global nivå tillsammans med sina samarbetspartners, är en viktig del av detta arbete. Svenska kyrkans arbete i Colombia grundar sig i ett samarbete där Lutherska Världsförbundet har bjudits in att arbeta i Colombia av lutherska kyrkor där.

Läs mer om Svenska Kyrkans arbete i Colombia>>