Vad händer med den colombianska civilbefolkningens mänskliga rättigheter när jordkonflikt och väpnad konflikt möts?

Den eftertraktade market

Colombiagruppens projekt år 2013 syftade till att öka kunskapen om civilbefolkningens påverkan av jordkonflikter, naturresursutvinning, företags verksamhet och internationella investeringar i Colombia utifrån ett rättighetsperspektiv. Eftersom kommersiella intressen, och inte minst svenska sådana, spelar en allt större roll i samhällsutvecklingen i Colombia, är det av stor vikt för fred, social rättvisa och respekt för mänskliga rättigheter att företag anammar ett rättighetsperspektiv i alla led i sin verksamhet i landet.

På allehanda strategiska mötesplatser, som exempelvis Almedalen och MR-dagarna, anordnade Colombiagruppen informationsinsatser. Trots det stora antalet aktörer som vill synas och höras i dessa forum fick projektets gäster mycket uppmärksamhet och även genomslag i media. Flest antal aktiviteter genomfördes av förklarliga skäl i Stockholm. Skåne och Visby har varit andra orter där aktiviteter förlagts.