Family day i Uraba. Foto:   Jose Montenegro, Flickr (cc)

Family day i Uraba. Foto: Jose Montenegro, Flickr (cc)

Colombiagruppens informationsarbete år 2012 var inriktat mot hur civilbefolkningens mänskliga rättigheter påverkas av jordkonflikter samt nationella och internationella företags naturresursutvinning. Drygt 50 svenska företag verkar direkt eller indirekt i Colombia.

Colombiagruppen har inom projektet ”Kampanj för rättighetsbaserat svenskt företagande i Colombia” strävat efter att uppnå en fördjupad kunskap hos målgruppen gällande situationen i Colombia och belysa vikten av att visa hänsyn för mänskliga rättigheter, innefattande såväl kvinnors som fackliga rättigheter, konfliktens påverkan och miljöfrågor när analyser av nuvarande eller kommande verksamhet görs av företag. Fokus har legat på att lyfta fram hur den colombianska civilbefolkningen påverkats av jordkonflikter, bristande respekt för mänskliga rättigheter samt naturresursutvinning. I slutet av året när fredsförhandlingar hade inletts mellan den colombianska staten och gerillagruppen Farc kunde även detta perspektiv inkluderas i informationsaktiviteterna.

De sammanlagt tolv olika informationsaktiviteterna genomfördes i Göteborg, Västerås, Uppsala, Umeå och Stockholm. En av Colombiagruppens gäster, tillhörande ursprungsfolket Nasa, besökte även samefolk bosatta utanför Gällivare för erfarenhetsutbyte.