Psykosocialt stöd som stärker fredsbygget i Colombia

  • 13:00
  • Linköping konsert och kongress, Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping
  • +46705595342

 

 

48642349856_3961cdbbfd_c

Foto: Comisión de la Verdad

Brottsoffers rätt till upprättelse betraktas som en omistlig rättighet för alla som har drabbats av allvarliga människorättskränkningar. Enligt det interamerikanska rättssystemet och FN:s resolution 60/147 om principer och riktlinjer är det statens ansvar att införa bland annat effektiva åtgärder för att brottsoffer ska få rehabilitering för fysisk och mental ohälsa som orsakats av överträdelser av internationell och humanitär rätt. Dessa åtgärder ska bidra till att den drabbade ska kunna förbättra sin livskvalitet och återintegreras i samhället. De flesta drabbade tillhör utsatta och fattiga grupper och därför är staters agerande i frågan ännu mer relevant.

Genom att ta plats som politiska aktörer har konfliktoffren och de colombianer som lever i exil bidragit till diskussionen om upprättelse för konfliktoffren. De fortsätter att arbeta för att deras synpunkter ska inkluderas i diskussionen och för att bemöta de utmaningar som finns. Den colombianska staten garanterar inte brottsoffrens tillgång till hälsovård och frågan om psykosocialt stöd hamnar ofta i glömska när tjänstemän och beslutsfattare utformar åtgärdsplaner för upprättelse. I stället har colombianska människorättsorganisationer, konfliktoffer och diasporan drivit fram alternativa lösningar för att bemöta konfliktoffrens behov av psykosocialt stöd. Under de senaste åren har frågan uppmärksammats av sanningskommissionen som en viktig pelare i arbetet under kommande år.

Colombiagruppen bjuder in till ett samtal om vikten av det psykosociala arbetet för sanning, upprättelse och gottgörelse för colombianska konfliktoffer. Eventet tolkas från spanska till svenska.

Moderator:

 Martín Ezpeleta,

Reporter och dokumentärmakare

Paneldeltagare:

Pilar Silva. 

Jurist från advokatkollektivet José Alvear Restrepo, CCAJAR, en av de civilsamhällesorganisationer som följer upp den colombianska statens agerande kring rehabilitering av konfliktoffer i nio fällande domar från den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Hon samtalar om de motsättningar och framgångar som finns i landet för att kunna uppfylla konfliktoffrens behov och kollektivets arbete för att stödja återskapande av det historiska minnet i de drabbade områdena i landet.

Araceli Garcia del Soto. 

Doktor i sociologi och tjänsteperson vid den colombianska sanningskommissionen. Hon samtalar om den psykosociala strategin bakom kommissionens arbete med exilgrupper samt exempel på arbete med kollektiv och mental hälsa i andra fredsprocesser.