Genom projektbidraget har en grupp om fem unga från Colombia fått möjlighet att besöka Sverige 2013. Dessa ungdomar var representanter för fem olika organisationer och hade sin bakgrund i fem olika kontexter. Gruppen besökte tre orter under sitt Sverigebesök, nämligen Stockholm, Uppsala och Umeå. Genom seminarier och workshops har den svenska målgruppen fått ökad kunskap och förståelse för de ungas situation i Colombia idag, hur de påverkas av konflikten och vilka möjligheter

de har till deltagande i fredsbyggande. De colombianska deltagarna har genom dessa möten och genom studiebesök på svenska organisationer och institutioner fått inblick i hur unga involveras i beslutsfattande i Sverige och vilka mekanismer för deltagande som finns. De har även fått ett utökat internationellt skyddsnät.

De unga vi bjudit in har både varit män och kvinnor, boende på landsbygd och i storstäder och representanter för olika minoriteter – urfolk, afrocolombianer och transpersoner. Sammantaget kunde de därav ge en god bild av hur konflikten påverkar unga i olika situationer och på olika sätt. Även svenskar som redan var bekanta med situationen i Colombia upplevde, enligt våra utvärderingar, att de fick ökad kunskap om de ungas situation och om de specifika kontexter som de unga colombianerna härstammade.

Det kan också tilläggas att de unga colombianerna själva har fått större kunskap om och förståelse för varandras olika verkligheter, som urfolk, småbönder, transpersoner, kvinnor, afrocolombianer, osv. Detta har breddat deras syn på mänsklig säkerhet och hållbar fred i Colombia.