Tack för ett givande och intressant 2015!

Categories: Nyheter,Opinion och påverkan

Foto: Casa de la mujer

 

Året lider mot sitt slut och vi vill tacka dig som på olika sätt har tagit del av Colombiagruppens informationsinsatser under året. För Colombiagruppen har det varit ett spännande år präglat av de framsteg som fredsförhandlingar gör på Kuba samt civilsamhällets roll i fredsbyggandet.

Under 2015 fick vi möjlighet att träffa exilcolombianer, colombianska människorättsförsvarare och organisationer som arbetar i de konfliktdrabbade områdena av landet och som genom sin verksamhet bemöter den komplexa problematik som ligger bakom den långa väpnade konflikten och aktiv arbetar för att uppnå fred i landet.

Gång på gång har uppmärksammats att en politisk lösning av konflikten kräver ett bra genomförande av de överenskommelser som uppnås på Kuba och att landet börjar driva fram en mer inkluderande och sammanhängande politik som gynnar de utsatta grupperna i samhället i stället för att öka riskfaktorer och klyftor i samhället. Dessa organisationer uppmärksammar de stora utmaningar som fredsbyggandet har under de kommande åren och det råder medvetenhet om risken för ökat våld efter fredsavtalets ingående. På agendan mellan den colombianska regeringen och FARC-gerillan finns fem punkter, hittills har man nått överenskommelser på fyra av dem: Integrerande utvecklingspolitik, politisk deltagande, narkotikahandel och den 12 december nådde parterna fram en uppgörelse om upprättelse för konfliktoffren (Läs mer om överenskommelsen). Underskriften av fredsavtalet förväntas ske under våren 2016 och kommer att vara utgångspunkten för fredsbyggande i landet, en process som kommer att kräva år av arbete och  engagemang från alla sektorer i samhället.

Civilsamhällets budskap är att en hållbar fred kräver stora förändringar i landet, exempelvis behövs en inkluderande utvecklingspolitik som tar hänsyn för afrocolombianernas, urfolkens och småböndernas rätt till självbestämmande och hållbar försörjning.  Respekt för olika folkgruppers kulturella integritet är en nyckel till att leva i fred och samförstånd. Därav är det viktigt att själva råder över sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.

Colombianska organisationer uppmärksammade hur fredsbyggande borde drivas på regional och lokal nivå, där kraven på den colombianska regeringen och dess institutioner kommer att öka efter underskrivandet av fredsavtalet. Även attityder behöver ändras hos beslutsfattare samt försvars- och ordningsmakten för att bland annat kunna garantera att de utsatta grupperna i samhället (etniska grupper, bönder, kvinnor, ungdomar och barn) får sina grundläggande sociala behov tillgodosedda, att oppositionens garantier utökas, att de avmobiliserade gerillamedlemmarna återanpassas och att försoning uppnås mellan de olika aktörerna i det konfliktdrabbade landet. En hållbar fred i landet handlar även  om sanning, rättvisa och garantier för icke-upprepande för mer än sju miljoner konfliktoffer och att staten hanterar problematiken kring andra beväpnade aktörer med verksamhet i landet.

Det internationella samfundet bör fortsätta stödja och stärka de grupper och organisationer som inom det colombianska civilsamhället arbetar för att uppnå de förändringar som landet behöver. Under 2016 kommer Colombiagruppen att fortsätta bevaka landet, sprida kunskap om situationen för mänskliga rättigheter, fred och mänsklig säkerhet, stärka det internationella nätverkssamarbete som vi driver genom Oidhaco samt bidra till att skapa opinion för ett aktivt svenskt åtagande som bidrar till en hållbar och rättvis fred i Colombia.

 

Vi önskar dig god jul och ett solidariskt 2016!

 

Author: Colombiagruppen

Lämna ett svar